top of page

Algemene Voorwaarden Academie

 

Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van de voorwaarden hebben we gekozen voor de ‘wij’-vorm. 
Waar ‘wij’ of ‘onze’ staat, wordt Mediumschap XXL bedoeld.

Cooperatie Mediumschap XXL U.A. Klokjeslaan 62 3601 HG
Maarssen
KVK nummer 81284047

Contact via: info@mediumschapxxl.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

1. 1. In onze programma's hebben wij onze talenten, know how en energie samengevoegd.
 Zelf moet je, naast het volgen van een programma, voldoende tijd reserveren voor het werken aan jouw intuïtie en mediumschap.
Het succes is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.
 Wij kunnen niet garanderen dat jouw intuïtie of mediumschap tot bepaalde prestaties zullen leiden. Wel zullen wij ons inspannen om jou de juiste handvatten te geven en om een goed programma aan te bieden. Binnen de grenzen van de programma's staan we voor je klaar. Je bent je ervan bewust dat wat we doen groepsprogramma's zijn en dat je dus geen 1-op-1 begeleiding krijgt.

Artikel 3 Prijs, betaling en opzegging

1. 4. 1. 2. 3.

Je kunt jouw bestelling op de website op de volgende manieren betalen: via IDeal
via Bancontact, KBC/CBC payment of Belfius Pay

via Sofort banking

De op de website vermelde prijzen zijn bindend.

Betaling kan per maand, per half jaar of per jaar.
Na het plaatsen en betalen van de bestelling sturen wij je de factuur en bevestiging

1. 1.
1. 2.
1 3.
van jouw deelname via de e-mail inclusief de inloggegevens.

1. 5.
betaling via bovengenoemde betaalmethoden een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd.

In het geval van een halfjaar- of jaarabonnement leg je door middel van de eerste

1. 6. Je abonnement geldt voor de vooraf aangegeven duur. Tussentijdse restitutie is niet mogelijk.

1. 7. Jouw abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 4 Lessen & Account

1. 1. Alle video's, hand outs en overige materialen worden via de website https://mediumschapxxl.nl ter beschikking gesteld. Je kunt deze via jouw persoonlijke code daarbekijken. HiertoewordenjouwgegevensdoorgegevenaanMediumschapXXL.

1. 2. Indien je constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet je ons daar altijd direct van op de hoogte brengen.

1. 3. Wij kunnen niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Je erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden om diverse redenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor je tijdelijk niet bij het programma kunt. We zullen echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen indien nodig.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

1. 1. Voor de teksten en materialen van het programma bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de deelname mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Artikel 6 Materialen

1. 1. Wij streven ernaar de materialen online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Deze materialen staan tijdelijk ter beschikking.

Artikel 7 Klachten

1. 1. Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk door ons een mail te sturen (info@mediumschapxxl.nl). Wij ontvangen dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in

staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

1.2. Klachtenmoetjebinnen14dagennahetvolgenvaneenbepaaldprogramma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

1.3. Ookalsjeeenklachtstuurt,blijftjeverplichtingtotbetalinggewoonbestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

1. 2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

1.3. Ingevalvaneentoerekenbaretekortkoming,moetjeonseerstschriftelijkingebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

1. 1. Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie ook onze privacyverklaring en cookiebeleid.

Artikel 10 Overig

1. 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

1.2. IndienéénofmeerderebepalingenindezeAlgemeneVoorwaardengeheelof gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wij zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

1.3. Onderschriftelijkwordttevensverstaanpere-mail.

Artikel 11 Geschillen

1. 1. Bij eventuele geschillen zullen wij altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

1. 2. In geval van een conflict, komen buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klager.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

1. 1. Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

1.2. Wijzullendegewijzigdevoorwaardentijdigpermailaanjesturen.Indiengeen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

bottom of page